Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรไทยที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมแก่หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ซึ่งบริษัทฯได้ตระหนักถึงคุณค่า และการพัฒนาทางเทคโนโลยีงานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมที่จะนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

SCOPE OF SERVICES

งานวางแผนแม่บท

งานวางแผนแม่บท

งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

งานออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา

งานออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานจัดประมูลการก่อสร้าง

งานจัดประมูลการก่อสร้าง

งานควบคุมงานก่อสร้าง

งานควบคุมงานก่อสร้าง

CUSTOMERS

ธนาคารแห่งประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรมราชองครักษ์

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

PROJECT REFERENCES

เชียงใหม่

【1】โครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม แกรนด์ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (GHK-6109)

ชลบุรี

【2】งานควบคุมงานก่อสร้างโรงแรมเลอลามุง ฟิฟท์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ศิวาลัย อินเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด (FJH-6107)

เชียงราย

【3】งานควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเชียงราย ระยะที่ 4 ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง (FPS-CR2-6210)

ภูเก็ต

【4】งานควบคุมงานก่อสร้างโรงแรมแกรนด์ในยาง บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ของ บริษัท แกรนด์ หลานหลวง จำกัด (GNY-6218)

นนทบุรี

【5】งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ของ เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (MBM-6216)

สิงห์บุรี

【6】งานควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชุมชนน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (FPS-NT-6219)

ชลบุรี

【7】โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SME เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออก รองรับ EEC ประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BMA3-6223)

ดูทั้งหมด