Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

กิจกรรม

พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Published Date : 19/03/2019

PRC ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ธนาคารแห่งประเทศไทย ครบรอบ 75 ปี และพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการอย่างเป็นทางการ โดยธนาคารกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560