Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

กิจกรรม

ปัจจฉิมนิเทศ BOT

Published Date : 19/03/2019

งานปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำนิทรรศการถาวรของ พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
บริษัทผู้รับจ้าง (CC, PLE, PMT, PRC) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานออกแบบและก่อสร้างอาคารและงานพิพิธภัณฑ์

#ThankYouParty#Consultant