Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

【8】งานควบคุมปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าบริเวณชั้น 1 และห้องโถงทางเชื่อมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (MHE-6217)

【8】งานควบคุมปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าบริเวณชั้น 1 และห้องโถงทางเชื่อมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (MHE-6217)

 • ก่อสร้าง ณ :

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 • ข้อมูลทั่วไป :

  งานก่อสร้างอาคารและปรับปรุงงานสถาปัตย์ภายในอาคาร

 • มูลค่าก่อสร้าง :

  16,697,000 ล้านบาท

 • เจ้าของโครงการ :

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 • ออกแบบโดย :

  บริษัท International Project Administration Company Limited (INTERPAC)

 • ก่อสร้างโดย :

  บริษัท นากาโน่ คอนสตรั่คชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด

 • โครงการแล้วเสร็จ :

  กันยายน 2563

 • คลิกเพื่อดูที่ตั้งโครงการ

 • โปรเจ็คก่อนหน้า โปรเจ็คถัดไป