Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

โครงการปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【1】โครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม แกรนด์ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (GHK-6109)

ความคืบหน้าของโครงการ

73%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【2】งานควบคุมงานก่อสร้างโรงแรมเลอลามุง ฟิฟท์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ของบริษัท ศิวาลัย อินเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด (FJH-6107)

ความคืบหน้าของโครงการ

74%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【3】งานควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเชียงราย ระยะที่ 4 ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง (FPS-CR2-6210)

ความคืบหน้าของโครงการ

34%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【4】งานควบคุมงานก่อสร้างโรงแรมแกรนด์ในยาง บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ของ บริษัท แกรนด์ หลานหลวง จำกัด (GNY-6218)

ความคืบหน้าของโครงการ

36%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【5】งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ของ เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (MBM-6216)

ความคืบหน้าของโครงการ

74%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【6】งานควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชุมชนน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (FPS-NT-6219)

ความคืบหน้าของโครงการ

86%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【7】ปรับปรุงภายนอกอาคารเกียรตินาคิน (KNR-6220)

ความคืบหน้าของโครงการ

50%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【8】งานควบคุมปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าบริเวณชั้น 1 และห้องโถงทางเชื่อมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (MHE-6217)

ความคืบหน้าของโครงการ

90%

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【9】ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ (BU-2D-6306)

ความคืบหน้าของโครงการ

1%