Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

โครงการปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【10】โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ สำหรับธุรกิจ SME เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคตะวันออก รองรับ EEC ประจำอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BMA3-6223)

ความคืบหน้าของโครงการ

99%