Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

โครงการปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

【10】งานปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ความเป็นเลิศการบริการทาง เวชศาสตร์ชันสูตรและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน (ชั้น 8 ชั้น 9 ชั้น 11 และงานระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง) (MUT3-6307)

ความคืบหน้าของโครงการ

19%