Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา

Job Description

 • วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงการ

 • ทบทวน ปรับปรุงแผนงาน

 • กำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก่บุคลากรในโครงการ

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานและบริหารโครงการอย่างน้อย 15 ปี และเคยเป็น Project Manager ในโครงการดังกล่าว อย่างน้อย 2 โครงการ

 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

สถาปนิกโครงการ จำนวน 1 อัตรา

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม

 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน

 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 5 ปี

 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

วิศวกรโครงการ จำนวน 1 อัตรา

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งโครงการ

 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน

 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 7 ปี

 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา

Job Description

 • ควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา/โครงสร้าง

 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน

 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี

 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรโยธา

 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรโยธา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ต่างจังหวัดในเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง

วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งโครงการ

 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน

 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานระบบเครื่องกล อย่างน้อย 7 ปี

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านระบบเครื่องกล (HVAC / Fire Protection

 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

Job Description

 • วางแผนงาน ควบคุมงานและตรวจสอบงานทั้งโครงการ

 • ติดต่อประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นตามแผนงาน

 • จัดทำรายงานของโครงการ

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีหรือสามัญวิศวกรไฟฟ้า

 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 1 อัตรา

Job Description

 • ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน

 • ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

 • จัดทำรายการงานการควบคุมงานก่อสร้าง

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปวส. สาขาก่อสร้าง

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี

 • สามารถควบคุมงานด้านโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมในโครงการก่อสร้างได้

 • มีใบ จป. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ต่างจังหวัดในเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง

ช่างเทคนิคควบคุมงานติดตั้งระบบ จำนวน 1 อัตรา

Job Description

 • ดูแลควบคุมงานเครื่องกลและสุขาภิบาล

 • ตรวจสอบแบบก่อนนำไปใช้หน้างาน

 • ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดและให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

Qualification

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้า

 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี

 • สามารถควบคุมงานด้านเครื่องกล และระบบสุขาภิบาลในโครงการได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ต่างจังหวัดในเขตภาคกลางและภาคเหนือ