Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตชุดกีฬาไนกี้ ของ บจก.เอ็นวี แอพพาเรล

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตชุดกีฬาไนกี้ ของ บจก.เอ็นวี แอพพาเรล

 • ก่อสร้าง ณ :

  ณ Binh Commune, Chau Thanh District, An Giang Province, Viet Nam

 • มูลค่าก่อสร้าง :

  207.0 ล้านบาท

 • ข้อมูลทั่วไป :

  กลุ่มอาคารโรงงานและอาคารประกอบ พื้นที่ใช้สอย : รวม 28,030.20 ตารางเมตร

 • เจ้าของโครงการ :

  บจก.เอ็นวี แอพพาเรล

 • โครงการแล้วเสร็จ :

  15 ตุลาคม 2560

 • คลิกเพื่อดูที่ตั้งโครงการ

 • โปรเจ็คถัดไป