Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

ควบคุมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 48 เกาะกง-สเรอัมเบล ของ กระทรวงคมนาคม ประเทศกัมพูชา (ร่วมกับ บจก.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์)

ควบคุมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 48 เกาะกง-สเรอัมเบล ของ กระทรวงคมนาคม ประเทศกัมพูชา (ร่วมกับ บจก.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์)