Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

ผลงานที่ผ่านมา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคาร ก. และพื้นที่โรงพิมพ์ธนบัตร เป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ และนันทนาการ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาคารของหน่วยงานบำรุงรักษาและขนส่ง ระยะที่ 2/2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานควบคุมการก่อสร้างโครงการอาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอาคารที่ทำการศาลแขวงนนทบุรีและศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานศาลยุติธรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอาคารปฏิบัติการ คณะอักษรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอาคารสำนักบริหารและอำนวยการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการกลุ่มอาคารบริการและสันทนาการ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอาคารปรีคลินิค ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ของกรมราชองครักษ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานอาคารหอพักนิสิตแพทย์ สูง 13 ชั้น ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานโรงแรมโนโวเทล บางนา สูง 24 ชั้น ของ บริษัท ยูโรมิลล์ โฮเต็ล จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานอาคารหอพักนิสิต สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานโครงการค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระยะที่ 2 ของ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานโครงการประชาชื่นอพาร์ทเมนท์ สูง 8 ชั้น ของ บริษัท เค.เอส. ฟอร์จูน จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานโครงการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เดอะ นราธิวาส เรสซิเดนซ์ของ บจก. เค.เอส.ฟอร์จูน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานก่อสร้างโครงการกะรนกรีนฮิลล์ สปอร์ต แอนด์ สปา ของบริษัท กะรน กรีนฮิลล์ จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตชุดกีฬาไนกี้ ของ บจก.เอ็นวี แอพพาเรล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานก่อสร้างโรงงานฟอกหนัง ของ บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ของ บริษัท เอบีบี ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ของ บริษัท ส.ประภาศิลป์ จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบงานควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ของ บริษัท ออวาคอมพิวเตอร์ จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน ของ บริษัท เอชเอ็มที โพลีสไตรีน จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตท่อจีอาร์พี ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมจีอาร์พี จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬาอาดิแดส ของ บริษัท เอ็นวี แอพพาเรล จำกัด (์NVA2-6205)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตท่อพลาสติก ของ บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ (มหาชน) จำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สถานีบริการน้ำมันบางจาก ของ บจก.เอเอสพีเอส รีเทล แอนด์ เอเนอร์จี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 48 เกาะกง-สเรอัมเบล ของ กระทรวงคมนาคม ประเทศกัมพูชา (ร่วมกับ บจก.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำรวจออกแบบสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ ของ กรมทางหลวงชนบท (ร่วมกับ บจก.เอ็ม เอ เอ คอนซัลแทนต์ และ บจก. พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปัตตานี ของ กรมโยธาธิการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชุมชนอินทร์บุรี ระยะที่ 5 จังหวัดสิงห์บุรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (ร่วมกับ บจก.ที่ปรึกษาคีน) ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานออกแบบ แบบมาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 20 แบบ ของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเชียงราย ระยะที่ 3 ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง