Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

ผลงานที่ผ่านมา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติงาน 9 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานควบคุมงานอาคารเรียนรวม ด้านศิลปกรรมและออกแบบ สูง 7 ชั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง